Algemene- en tariefvoorwaarden

Basic Freight - Zakelijk palletvervoer binnen Europa > Algemene- en tariefvoorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BASICFREIGHT.EU NEDERLAND 2012

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam te Amstelveen.

 

1  Werking

Bepalingen in de Algemene Voorwaarden BASICFREIGHT.EU, (hierna te noemen BASICFREIGHT.EU) zijn van toepassing bij uitvoering opdrachten in opdracht van: Opdrachtgever aan BASICFREIGHT.EU, waaronder in deze voorwaarden wordt verstaan iedere (rechts) persoon, die met BASICFREIGHT.EU een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger of gemachtigde.

 

2  Aanvullende bepalingen

Indien de BASICFREIGHT.EU Algemene Voorwaarden niet voorzien, zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, de navolgende voorwaarden van toepassing:

  • de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam:
  • op transport c.q expeditie over de weg tussen de Europese landen internationaal vervoer: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), en aanvullend daarop voornoemde AVC;
  • Tariefvoorwaarden BASICFREIGHT.EU in de laatste versie.
  • de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door de FENEX op 1 juli 2004 ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken van Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, met uitsluiting van artikel 23;
  • aanvullend op bovengenoemde voorwaarden: de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 2 juli 2002, aktenr. 69.

Met betrekking tot bovengenoemde voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn voorafgaand of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij beschikbaar gesteld middels een bevestiging & acceptatie van deze voorwaarden bij de registratie van klantgegevens op de website van BASICFREIGHT.EU. Algemene Voorwaarden gelden als onderdeel van de zending- & tariefovereenkomst en beschikbaar, in haar laatste versie op, www.basicfreight.eu

3  Aanvaarding

3.1        Algemeen

Opdrachtgever verklaart zich akkoord met de bepalingen in de Algemene Voorwaarden, waarvan hij kennis heeft genomen en heeft aanvaard.

3.2        Binding en herziening

De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn bindend voor opdrachtgever; in geval van herziening zal de actuele versie voor opdrachtgever beschikbaar zijn op BASICFREIGHT.EU website.

3.3        Vrijblijvendheid

Alle door BASICFREIGHT.EU gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en maken deel uit van de Algemene Voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

4  Aansprakelijkheid

4.1        Verlies en schade

BASICFREIGHT.EU is slechts aansprakelijk voor volledig of gedeeltelijk verlies dan wel schade, waaronder verstaan beschadiging, diefstal, vernietiging voor zover deze is ontstaan tussen aftekening voor ontvangst op laadlocatie en aftekening voor ontvangst op loslocatie, voorzover aansprakelijkheid niet werd uitgesloten overeenkomstig de Algemene Voorwaarden.

4.2        Overeenkomstige Wet – en Regelgeving

Opdrachtgever is aansprakelijk voor legaliteit met betrekking tot inhoud en aard van de goederen alsmede voor overeenkomstig geldende wet – en regelgeving ten aanzien van de wijze van verpakken; indien deze volgens oordeel van BASICFREIGHT.EU, gelet op de aard of de voorgenomen wijze van vervoer dan wel behandeling niet voldoende of doelmatig is, kan dit aanleiding zijn de goederen te weigeren, dan wel onder gemotiveerd voorbehoud te vervoeren / behandelen, in welk geval opdrachtgever aansprakelijk blijft voor eventuele schade ontstaan door ondeugdelijke verpakking.

4.3        Beperkte aansprakelijkheid; toepasselijk Recht

Beperkte aansprakelijkheid BASICFREIGHT.EU anders dan ten gevolge van bepalingen in de Algemene Voorwaarden, zijn van toepassing ingevolge geldende Wet – en regelgeving en dwingend toepasselijk Recht, waardoor BASICFREIGHT.EU enerzijds aansprakelijk zou kunnen zijn. Deze echter is veelal niet dekkend de werkelijke totale goederenwaarde en gebaseerd op overeengekomen aansprakelijkheid. Voor volledige dekking van de totale waarde tijdens transport kan het aanbevelenswaardig zijn de goederen tegen volledig transportrisico te verzekeren. Aanvullende verzekering dient, vooraf aan transport, schriftelijk met BASICFREIGHT.EU overeengekomen te worden.

4.4        Uitsluiting door ontbreken of beperken toezicht

Chauffeurs dienen de gelegenheid te hebben tijdens het laden en lossen aanwezig te zijn om een visuele controle op zowel de goederen als de wijze van belading dan wel lossing uit te kunnen oefenen. Door een verbod op feitelijke aanwezigheid chauffeur dan wel hem andere opgelegde beperkingen vervalt de BASICFREIGHT.EU aansprakelijkheid voor vergoeding van vermeende transportschade en / of verlies; dienovereenkomstig zal notitie op de CMR – vrachtbrief worden gemaakt. BASICFREIGHT.EU behoudt zich het recht voor om lading visueel op 1e consolidatie depot te controleren. Geconstateerde schades waarop niet onomstotelijk vast staat dat deze veroorzaakt zouden kunnen zijn in het “voorhaal” traject, worden afgehandeld als schades welke ontstaan zijn bij afzender.

4.5        CMR – gewicht, – volume, – adressering

Het op de CMR – vrachtbrief dan wel op andere wijze aangegeven gewicht en / of afmetingen wordt door BASICFREIGHT.EU niet onvoorwaardelijk erkend en levert geen bewijs tegen BASICFREIGHT.EU, behoudens indien de verificatie voorzien door art. 8 § 3 C.M.R.heeft plaats gehad en dit vermeld wordt in de CMR – vrachtbrief. Voor wat betreft de aanduiding op de CMR – vrachtbrief levert de identiteit van de afzender en die van de geadresseerde volledig bewijs tussen opdrachtgever en BASICFREIGHT.EU.

4.6        Order verwerking.

Afzender is verantwoordelijk voor een juiste en complete ingave van data in het web-order entry systeem van BASICFREIGHT.EU of anderzijds via een batch aanmelding op basis door BASICFREIGHT.EU gedefinieerde opmaak. BASICFREIGHT.EU is niet aansprakelijk voor kosten welke ontstaan door foutieve aanmelding of dataoverdracht richting BASICFREIGHT.EU.

 

 

5  Uitvoering

5.1        Opdracht

Een overeenkomst tot uitvoering opdracht komt tot stand zodra deze hetzij schriftelijk, via web-order entry module dan wel via dataoverdracht door BASICFREIGHT.EU is ontvangen en is bevestigd. Aanwezigheid van een functionele dataoverdracht faciliteit verplicht de opdrachtgever jegens BASICFREIGHT.EU uitsluitend hierdoor de opdracht te verstrekken. Anderszins verstrekte opdrachten of wel elders vastgelegde aanvullende instructies worden geacht geen (deel van de) overeenkomst te zijn; met nadruk wordt gewezen op uitsluiting van alle op de CMR – vrachtbrief voorkomende afwijkingen dan wel toevoegingen, die ten tijde van de opdrachtverstrekking niet werden gemeld. Indien van toepassing dient verstrekking van de opdracht plaats te vinden binnen de tijdvensters zoals vermeld in de tariefvoorwaarden.

5.2        Douanegoederen

Betreffende douanegoederen geldt aanvullend ten aanzien van het tot stand komen als onder 5.1 dat douanedocumenten op één van de transporteren colli zijn aangebracht in een transparante, zelfklevende, documentenenvelop. BASICFREIGHT.EU kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de aanzuivering van douane documenten en beschouwd een zending onder douane status en voorzien van douanedocumenten als een standaard levering zonder aanvullende condities.

5.3        BTW – heffing

Diensten, verleend door BASICFREIGHT.EU aangaande vervoer en logistiek, dan wel elke andere activiteit, zijn onderhevig aan de Nederlandse Wetgeving conform de Wet op de Omzetbelasting. Alle opdrachten zijn dientengevolge belastbaar met het in Nederland geldende percentage BTW. Het verzoek om toepassing door BASICFREIGHT.EU van elke hiervan afwijkende regeling, waaronder het hanteren van de “Verleggingregeling” of anderszins, zal slechts worden gehonoreerd nadat opdrachtgever de volgens de Belastingwetgeving vereiste documenten, ten behoeve van de bewijslast BASICFREIGHT.EU jegens de Belastingdienst, ter beschikking heeft gesteld.

5.4        ADR – goederen

Vervoer van alle ADR goederen is uitgesloten in de dienstverlening van BASICFREIGHT.EU

5.5        Documenten

De opdrachtgever, zoals bedoeld onder 1 draagt zorg voor opmaak en afgifte, dan wel voor het doen opmaken en afgeven van alle t.b.v. de opdracht benodigde, alsmede de daartoe (wettelijk) vereiste, documenten. BASICFREIGHT.EU is gerechtigd deze documenten te vervangen.

 

5.6        Kenmerk, verpakking, vrachtidentificatie

Opdrachtgever draagt zorg voor juiste, volledige en duidelijke zichtbare kenmerken t.b.v adressering en vrachtidentificatie middels de door BASICFREIGHT.EU gedefinieerde en ter beschikking gestelde vrachtidentificatie labels. Lading welke niet is voorzien van door BASICFREIGHT.EU ter beschikking gestelde labels kan niet ten vervoer aangeboden worden. Lading c.q. goederen verpakt als één collo dan wel in meerdere colli, zoals containers, kisten, balen, fusten of andere al dan niet doorschijnende verpakking, worden in ontvangst genomen zonder onderzoek naar kwaliteit en kwantiteit van de inhoud; in welke gevallen is het beding “said to contain” van rechtswege van toepassing is. Per zending geldt een maximum van los te laden colli van 10 stuks.

5.7        laad – en losfaciliteit

Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor beschikbaarheid van zowel laad – en losfaciliteiten bij afzender en ontvanger overeenkomstig aard en gewicht van de te vervoeren goederen alsmede voor het laden en lossen van het voertuig. Tekortkomingen in dit verband zal BASICFREIGHT.EU tot uiting brengen jegens opdrachtgever; indien door deze omstandigheden mensen, voertuig of lading ernstig in gevaar worden gebracht heeft BASICFREIGHT.EU het recht behandeling van (deel) zendingen op te schorten dan wel te weigeren.

5.8        Bereikbaarheid

Laad – en loslocaties dienen bereikbaar te zijn met een vrachtauto (min. 7 meter motorwagen). In hiervan afwijkende omstandigheden kunnen toeslagen gelden, onder andere in geval van beperkingen in stadscentra ten gevolge van ruimtelijke omstandigheden of ter plaatse geldende regelgeving, bij leveringen in havens of op privé-adressen, bij ligging in de zogeheten B – zones en bij uitvoering opdracht in extreem afgelegen gebieden. Tevens zijn standaard looptijden in geval van afwijkende omstandigheden niet van toepassing.

5.9        Bewijs van levering

Levering geschiedt op CMR, lokaal gebruikelijke aftekenbewijs of zgn. aftekenlijsten. Bewijs van levering wordt door BASICFREIGHT.EU aangetoond middels het toekennen van de status “geleverd” in de “tracking & tracing module. Schriftelijk bewijs van levering wordt niet als onderdeel van facturatie of dienstverlening toegezonden. Leverbewijzen zijn (ten dele) beschikbaar op website van BASICFREIGHT.EU of opvraagbaar tegen vergoeding.

 

5.10      (Be)stapelbare goederen.

Maximale maatvoering wordt gesteld op (L) 2.40 x (B) 1.20 x (H) 2.00 mtr en een maximaal gewicht van 875 kg per collo.

Indien niet anders vermeld gaat BASICFREIGHT.EU in de afhandeling uit van het gegeven dat goederen (be) stapelbaar zijn.

(Be)stapelbaar betekent dat uw goederen op andere goederen geladen kunnen worden of andere goederen (tot max. 250 kg) op uw goederen geladen kunnen worden. Opdrachtgever zorgt hierbij voor deugdelijke verpakking.

BASICFREIGHT.EU kan m.b.t. de uitvoering en belading niet aansprakelijk gehouden worden voor schade aan goederen tenzij uitdrukkelijk in de opdracht de niet stapelbaarheid aangegeven is en extra kosten hiervoor geaccepteerd zijn door opdrachtgever.

6  Vergoedingen

6.1        Standaard vrachtprijs, externe kostprijsfactoren

Het (vracht)tarief is, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op open – dat wil zeggen voertuigen niet door de douane versloten – vervoer van ongevaarlijke, deugdelijk verpakte zendingen, uitsluitend inhoudend handelsgoederen, vervoerd in een “business to business” traject, in een éénmalige actie te laden op de laadlocatie en idem éénmalig te lossen op de loslocatie. Zendingen worden standaard verladen in “zeilen/huif” voertuigen. Specifieke wensen m.b.t. kastenwagens dient met BASICFREIGHT.EU separaat overeengekomen te worden. Tenzij anders overeengekomen, wordt de volume omrekening, zoals genoemd in de “tariefvoorwaarden” toegepast ten behoeve van vaststelling van het (minimum) belastbare gewicht op basis waarvan het vrachttarief wordt berekend tenzij het bruto zendinggewicht het belastbare gewicht overstijgt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vermelden van de juiste maten en gewichten van iedere zending. BASICFREIGHT.EU behoudt zich het recht voor zendingen te controleren waarbij de door BASICFREIGHT.EU geconstateerde maten/gewichten maatgevend zijn en gecommuniceerd worden aan opdrachtgever middels aanpassing van data in het web-dossier. Indien BASICFREIGHT.EU door omstandigheden niet kan nameten/wegen, zal bij het ontbreken van deze gegevens de maximale palletmaat belast worden. Bij verhoging van externe kostprijsfactoren als gevolg van economische ontwikkelingen, dan wel door aanpassingen in geldende wet – en regelgeving is BASICFREIGHT.EU gerechtigd de (vracht) tarieven dienovereenkomstig aan te passen. Reeds bekende toekomstige verhogingen zullen in de tariefvoorwaarden worden vermeld. Dieseltoeslag wordt separaat belast volgens dieseltoeslag clausule vermeld op www.basicfreight.eu tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overige toeslagen worden vermeld in de BASICFREIGHT.EU “Tariefvoorwaarden” welke onderdeel uitmaken van de Algemene voorwaarden en condities van de BASICFREIGHT.EU en hiermee gelijkgesteld worden m.b.t. werkingssfeer.

6.2        Laadtijd en lostijd

BASICFREIGHT.EU houdt zich het recht voor om de ontstane kosten van tijdverlies in rekening te brengen indien de in de tariefvoorwaarden overeengekomen begrenzing van de maximale tijdsduur bij laden en / of lossen wordt overschreden (zie de BASICFREIGHT.EU tariefvoorwaarden). Deze tijdsduur wordt bij alle opdrachten. BASICFREIGHT.EU behoudt zich het recht voor het laden dan wel lossen te annuleren indien er sprake is van overschrijding van deze maximale tijdsduur. De kosten ten gevolge van uitvoering nadien zullen opdrachtgever in rekening worden gebracht (“foutvracht”).

In het geval de afzender een vaste afhaaltijdstip is toegekend dient afzender minimaal 2 uur vooraf aan het vastgestelde tijdstip de afhaling te annuleren in het geval er geen vracht beschikbaar is. Bij frequente herhaling behoudt BASICFREIGHT.EU zich het recht voor de vaste afhaalfaciliteit te annuleren en te vervangen door een standaard aanmelding en afhaalfaciliteit.

6.3        Wachttijd en vertraging

Kosten ontstaan door wachttijd, de BASICFREIGHT.EU niet verwijtbaar en onvoorzien, onder andere wegens meer dan gebruikelijke vertraging aan landsgrenzen bij uitvoering van douaneformaliteiten dan wel tengevolge van onder meer onvoorziene stakingsacties dan wel te wijten aan de afwezigheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid van de vrachtbrief of andere bescheiden zoals TIR carnets, T- documenten, sanitaire attesten en dergelijke meer, zullen aan opdrachtgever worden doorberekend.

6.4        IMCO – voorwaarden

BASICFREIGHT.EU accepteert opdrachten met de IMCO – voorwaarden CPT – Franco huis, DAF – Franco grens, EXW – Af fabriek, DDU – Franco huis niet ingeklaard, FCA – Franco terminal en DDP – Franco huis ingeklaard. Overige zendingsvoorwaarden dienen vooraf door partijen te worden overeengekomen.

6.5        Rembours

Verzending onder rembours van de (vracht) kosten dan wel “C.O.D” levering tegen inning goederenwaarde kunnen niet worden verzorgd.

6.6        Annulering

Bij annulering van opdrachten, nadat deze via dataoverdracht aan BASICFREIGHT.EU zijn toegekend, door de opdrachtgever is deze BASICFREIGHT.EU een vergoeding verschuldigd, tenzij annulering uiterlijk 2 uur voor laden met BASICFREIGHT.EU is overeengekomen en schriftelijk is bevestigd door BASICFREIGHT.EU. Bij annulering van opdrachten, is de vergoeding gelijk aan 50 % van het te berekenen, – al dan niet aan opdrachtgever bevestigde dan wel door opdrachtgever geaccordeerde – (vracht) tarief.

6.7        Tariefvoorwaarden

Voor de hoogte van de vergoedingen wordt verwezen naar de “Tariefvoorwaarden”, deel uitmakend van de BASICFREIGHT.EU “Tarievenlijst”. Zie onderaan deze pagina.

 

7  Claims

Claims worden door BASICFREIGHT.EU in behandeling genomen, voor zover inhoudelijk niet strijdig met de Algemene Voorwaarden, alsmede niet tegenstrijdig de bepalingen van geldend dwingend Recht, en kenbaar gemaakt middels schriftelijke melding via www.basicfreight.eu, inhoudend de becijferde – en tevens gemotiveerde schade-eis, voorzien van fotomateriaal welke binnen 7 dagen na lossen van de zending door BASICFREIGHT.EU dient te zijn ontvangen. Schuldvergelijking (gehele of gedeeltelijke compensatie) van een op enig moment bestaande vordering van BASICFREIGHT.EU jegens opdrachtgever is niet toegestaan.

8  Betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden betalingen geïncasseerd via het betalingssysteem MOLLIE of anders via automatische incasso, 14 dagen na factuurdatum. Afhankelijk van de klantstatus kan BASICFREIGHT.EU schriftelijk afwijkende betalingtermijnen overeenkomen. BASICFREIGHT.EU draagt zorg voor digitale (vie e.mail verzonden) facturatie op basis van enkelvoudige facturen of kostenopstelling op basis van excel formaat. Bemerkingen op facturen dienen binnen 10 dagen na factuurdatum, schriftelijk te worden gemeld via www.basicfreight.eu. Indien betaling niet binnen de geldende termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever / debiteur van rechtswege in gebreke en vanaf factuurdatum een rente van 2 % per maand (of gedeelte ervan) verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Eventueel ontstane incassokosten komen voor rekening komen van opdrachtgever. Er mag geen schuldvergelijking worden toegepast tussen de vrachtprijs en de eventueel van BASICFREIGHT.EU gevorderde bedragen. Tenzij anders overeengekomen worden afleverbewijzen ter beschikking gehouden. In geen geval kan een bemerking op – c.q. een dispuut naar aanleiding van een (verzamel) factuur, dan wel het ontbreken van een (CMR) vrachtbrief of afleverbewijs aanleiding zijn tot het opschorten van genoemde betalingstermijn.

Tariefvoorwaarden

Tarieven worden aangeboden op basis van ongevaarlijke en deugdelijk verpakte handelsgoederen welke zich in het vrije van de EU bevinden en door klant ingevoerd zijn in web-order entry systeem.

Indien u beschikt over een BASICFREIGHT.EU kortingsregeling zijn deze in de tariefstelling inbegrepen.

Tarieven zijn aangeboden voor exportzendingen, voorzien van EU vrachtlabel, vanaf geladen afzender geleverd postcode ontvanger excl. btw en dieseltoeslag. (zie www.basicfreight.eu voor actueel percentage)

Binnen het BASICFREIGHT.EU netwerk kunnen zendingen vervoerd worden met een maximale afmeting per collo van 2.40 x (B) 1.20 x (H) 2.00 mtr en een maximaal gewicht van 875 kg per collo.

Indien niet anders aangegeven gaan wij ervan uit dat uw goederen (be) stapelbaar zijn. Dit betekent dat uw goederen op goederen geladen kunnen worden of andere goederen (tot max. 250 kg) op uw goederen geladen kunnen worden.

Alle (be)stapelbare zendingen rekenen wij af op basis van de volgende omrekening: Lengte x Breedte x Hoogte = CBM x 250 kg = betaalbaar gewicht
Opm: indien het bruto gewicht hoger is dan het volume gewicht wordt het bruto gewicht als betaalbaar gewicht aangehouden.

Per zending maximaal: 2500 kg betaalbaar gewicht, 6 europallets , 5 blokpallets of 2,5 laadmeter.

Lengtetoeslag:
Lengtes van > 1.20 – 2.40 mtr en < 100 kg per collo worden als stapelbaar afgerekend op basis van een lengtetoeslag van € 15,00 per collo. Lengtes van > 1.20 – 2.40 mtr en > 100 kg per collo worden als stapelbaar afgerekend op basis van een lengtetoeslag € 30,00 per collo.

Zendingen welke door de aard van de goederen of verpakking niet als (be) stapelbaar vervoerd kunnen worden, afgerekend op basis van de vloermaat: L X B in m2 x 500 kg.

Afhankelijk van de aard van de verpakking en (dagelijkse) volumes kunnen er individuele (project) afspraken van zijn.

Aangeboden (losse) colli dienen niet zwaarder te zijn dan 23 kg per collo.
Indien u meer dan 10 losse colli aan te bieden heeft dienen deze op een (mini) pallet aangeboden te worden.

Zendingen welke dag A voor 17:00 uur aangemeld worden halen wij vanaf de volgende dag op. Zendingen dienen tussen 00 en 17:00 uur beschikbaar te zijn voor afhalen. Heeft u dagelijkse afhalingen en beschikt u over een toegekend vast afhaaltijdstip dan kunt u de zendingen tot 1 uur voor afhalen inboeken en halen wij dezelfde dag nog af.

Looptijden op tariefstaffels zijn vermeld in maximaal aantal werkdagen, dag van afhalen niet meegeteld.

Documenten zoals paklijsten e.d. dienen door de afzender op de colli aangebracht te worden in zgn. doorzichtige, zelfklevende plastic enveloppen.

Leveringen (“Business to Business”) vinden plaats op werkdagen middels route levering tussen 08:00 en 17:00 uur. Levering geschiedt d.m.v. (minimaal) 7 mtr motorwagen, meestal, voorzien van laad/losklep.
Indien bij laad of los adres een laadklepvoertuig benodigd is dient dit op de opdracht vermeld te worden.
Niet tijdig melden van de benodigde laadklep kan extra kosten veroorzaken die doorbelast zullen worden.

De maximaal beschikbare tijd voor laden/lossen van een zending bedraagt 20 minuten. Wachtijd: € 10,00 per 15 minuten. Bij leveringen worden geen tijdsvensters ingedeeld en/of pallets geruild.

Indien u voor uw zending een afgetekende vrachtbrief wenst te ontvangen is deze op te vragen via www.basicfreight.eu. De afgetekende vrachtbrief wordt u, afhankelijk van de bestemming, binnen 1-6 werkdagen per e.mail toegezonden.
Op deze service is een toeslag van toepassing van € 5,00 per vrachtbrief.

BASICFREIGHT.EU behoudt zich het recht voor om zendingen na te meten en/of te wegen en overeenkomstig meet/weeg resultaat de tariefstelling aan te passen.

Alle zendingen worden uitgevoerd onder dekking van de AVC/CMR condities alsmede de Algemene Voorwaarden van BASICFREIGHT.EU